Omlouváme se, stránky nejsou hotové..

Níže si zatím dovolujeme uvést citaci důležitých částí zákona a předpisů, které je třeba dodržovat při přenášení čísel v České republice. V zákonu a předpisech je toho samozřejmě více, nicméně toto je výtah pro nejčastější použití.

Úryvek ze Zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (ZoEK) obsahuje hlavně obecnou povinnost podnikatele umožnit číslo přenést. Zároveň ZoEK mluví o číslech, která jsou nepřenositelná, ta jsou definovaná zvláštním předpisem, který byl následně kosmeticky změněn. Rádi bychom Vás ale ujistili, že většina čísel přenositelná je.

Dále ZoEK stanoví, že Český telekomunikační úřad vydá oprávnění k podrobnější úpravě pravidel přenášení čísel, může vydat oprávnění s pravidly pro vydávání tzv. ČVOP kódu (číslo výpovědi opouštěného poskytovatele, dokazujete jím úspěšné přijetí výpovědi poskytovatelem služeb). V předpisu se nemluví konkrétně o čvop kódu, ale o identifikátoru, který nedostanete při uzavření smlouvy, ale je generován poskytovatelem služeb později. Naskytoval se zde prostor pro obstrukce, takže ČTÚ na základě praktického fungování přenositelnosti upravilo pravidla vydávání identifikátoru ve všeobecném oprávnění.

ZoEK určuje i maximální lhůtu, jak dlouho v den přenesení můžete mít odpojené služby poměrně vstřícně pro podnikatele a to na 1 celý pracovní den (lhůta je naštěstí zkrácena v podrobnějších pravidlech přenesení vydaných ČTÚ na 6 hodin).

Těmito pravidly se rozumí již zmíněné oprávnění obecné povahy (OOP/10). Tento předpis zároveň podrobněji stanoví, jak proces přenesení čísla probíhá včetně nejkratší možné lhůty přenesení od zadání objednávky (4 pracovní dny), na kterou máte "nárok" pokud si stihnete včas zajistit zmíněný čvop kód a datum v něm Vám umožní za 4 dny přenést číslo. V OOP/10 se mimo jiné i dozvíte, co se má dít s číslem poté, co ukončíte služby u poskytovatele a pro zajímavost jsme uvedli i pravidla pro podávání informací o tom, kde je přenesené číslo (tzv. hlásce).

 

navigace:

127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích

Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací

Vyhláška ze dne 25. února 2011, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací

Opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12 Českého telekomunikačního úřadu

Všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9

 

 

127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích

Zpět na navigaci

§ 34

Přenositelnost telefonních čísel

(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen zajistit, aby každý účastník, který o to požádá, si mohl ponechat své telefonní číslo, popřípadě čísla, z rozsahu číslovacího plánu,nezávisle na podnikateli, který službu poskytuje, v případě

a) geografických telefonních čísel na určeném území,

b) negeografických telefonních čísel kdekoli na území státu.

Tato povinnost se nevztahuje na přenositelnost telefonních čísel mezi veřejnou pevnou a veřejnou mobilní komunikační sítí. To neplatí v případě telefonních čísel, u kterých to stanoví prováděcí právní předpis podle § 29 odst. 4.

(2) Geografickým telefonním číslem se rozumí číslo z číslovacího plánu, kde část jeho číselné struktury obsahuje geografický význam užívaný pro směrování volání na fyzické umístění koncového bodu veřejné komunikační sítě.

(3) Negeografickým telefonním číslem se rozumí číslo z číslovacího plánu, které není geograficky vázaným číslem, zejména čísla pro přístup ke službám na účet volaného, služeb s vyjádřenou cenou a účastnická čísla veřejných mobilních komunikačních sítí.

(4) Technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel stanoví Úřad opatřením obecné povahy.

(5) Doba, po kterou není účastníkovi během procesu přenesení telefonního čísla na tomto čísle poskytována veřejně dostupná služba elektronických komunikací, nesmí přesáhnout jeden pracovní den.

§ 9

Vydání všeobecného oprávnění
(1) Všeobecné oprávnění je opatření obecné povahy Úřadu, které stanoví podmínky výkonu komunikačních činností vztahující se na všechny nebo na určité druhy sítí a služeb elektronických komunikací, provozování přístrojů a na využívání rádiových kmitočtů a které je závazné pro fyzické a právnické osoby vykonávající činnosti podle § 7.

(2) Úřad je oprávněn vydat všeobecné oprávnění k zajišťování sítí elektronických komunikací a přiřazených prostředků, k poskytování služeb elektronických komunikací, k provozování přístrojů a k využívání rádiových kmitočtů, pro které není třeba udělit individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (§ 17).


§ 10

Podmínky stanovené všeobecným oprávněním

(1) Úřad všeobecným oprávněním stanoví konkrétní podmínky týkající se
a) interoperability služeb a propojení sítí,

b) zajištění dostupnosti a využívání čísel z číslovacího plánu pro koncové uživatele včetně podmínek jejich využívání,

c) ochrany životního prostředí, územního plánování, přístupu na nemovitosti včetně jejich užívání, společného umístění nebo sdílení zařízení, včetně, kde je to aplikovatelné, jakýchkoliv finančních nebo technických záruk nutných pro provedení prací,

d) povinnosti poskytovat službu šíření určeného rozhlasového nebo televizního programu a s tímto programem související služby podle § 72,

e) ochrany osobních údajů a soukromí,

f) ochrany spotřebitelů,

Zpět na navigaci

 

 

Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací

Zpět na navigaci

§ 27a

(1) Geografická telefonní čísla lze přenášet jen v příslušné číslovací oblasti, jejíž kód TC uvedený v příloze č. 1 se shoduje s první nebo s první i druhou číslicí telefonního čísla.

(2) Blok telefonních čísel určených pro připojení telekomunikačního koncového zařízení ve funkci pobočkové ústředny k veřejné pevné telefonní síti lze ze sítě, ke které je v době přenášení připojeno, přenášet do veřejné pevné telefonní sítě jiného operátora pouze jako celý blok.

(3) Blok telefonních čísel určených pro připojení telekomunikačního koncového zařízení ve funkci pobočkové ústředny k veřejné mobilní telefonní síti lze ze sítě, ke které je v době přenášení připojeno, přenášet do veřejné mobilní telefonní sítě jiného operátora pouze jako celý blok.

(4) Mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě (IMSI) je nepřenositelný.

(5) Povinnost přenositelnosti podle zákona o elektronických komunikacích se nevztahuje na

a) čísla pro přístup ke službě využívaná současně ve veřejných komunikačních sítích více operátorů,

b) zkrácená telefonní čísla,

c) čísla s přístupovým kódem ke službě (SAC) 800 a číslicemi A=0, B=0,

d) čísla se směrovacím kódem 701, 93, 960 až 969, 970 a 977,

e) čísla s přístupovým kódem 972 až 974, 980, 983 a 98900 až 98999 

f) jednotlivá čísla z přiděleného bloku čísel s přístupovým kódem 95000 až 95999.

Zpět na navigaci

 

 

Vyhláška ze dne 25. února 2011, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací

Zpět na navigaci

ČÁST DEVÁTÁ: PŘENOSITELNOST ČÍSEL

§ 27a

(1) Geografická telefonní čísla lze přenášet jen v příslušné číslovací oblasti, jejíž kód TC uvedený v příloze č. 1 se shoduje s první nebo s první i druhou číslicí telefonního čísla.

(2) Blok telefonních čísel určených pro připojení telekomunikačního koncového zařízení ve funkci pobočkové ústředny k veřejné pevné telefonní síti lze ze sítě, ke které je v době přenášení připojeno, přenášet do veřejné pevné telefonní sítě jiného operátora pouze jako celý blok.

(3) Blok telefonních čísel určených pro připojení telekomunikačního koncového zařízení ve funkci pobočkové ústředny k veřejné mobilní telefonní síti lze ze sítě, ke které je v době přenášení připojeno, přenášet do veřejné mobilní telefonní sítě jiného operátora pouze jako celý blok.

(4) Mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě (IMSI) je nepřenositelný.

(5) Nepřenositelná jsou

a) čísla pro přístup ke službě využívaná současně ve veřejných komunikačních sítích více operátorů,

b) zkrácená telefonní čísla,

c) čísla s přístupovým kódem ke službě (SAC) 800 a číslicemi A=0, B=0,

d) čísla se směrovacím kódem 701, 93, 960 až 969, 970 a 977,

e) čísla s přístupovým kódem 972 až 974, 980, 983 a 9890 až 9899

f) jednotlivá čísla z přiděleného bloku čísel s přístupovým kódem 9500 až 9599.

Dosavadní část devátá se označuje jako část desátá.

Zpět na navigaci

 

 Opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12 Českého telekomunikačního úřadu

Zpět na navigaci

ČÁST TŘETÍ - ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

Článek 5

Přenesení telefonního čísla

(1) Přenesení telefonního čísla je iniciováno účastníkem tím, že doručí žádost o změnu poskytovatele služby přejímajícímu poskytovateli služby.

(2) Přejímající poskytovatel služby informuje účastníka o podmínkách přenesení
telefonního čísla, zejména o:

a) nutnosti provedení právního úkonu směřujícího k ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle u opouštěného poskytovatele služby,

b) cenových a časových podmínkách přenesení telefonního čísla, včetně data a času
přenesení telefonního čísla,

c) důvodech případného odmítnutí přenesení telefonního čísla,

d) časových limitech přerušení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, včetně dostupnosti čísel tísňových volání.

(3) Přejímající poskytovatel služby sdělí účastníkovi identifikaci objednávky a dohodne s účastníkem termín zahájení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na jeho přeneseném telefonním čísle.

(4) Lhůta pro přenesení telefonního čísla, a to včetně aktivace tohoto čísla v síti přejímajícího operátora, činí čtyři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém je žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, pokud se účastník a přejímající poskytovatel služby vzájemně nedohodli na pozdějším datu přenesení.

(5) Podmínkou pro přenesení telefonního čísla je ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle, provedené na základě právního úkonu směřujícího k řádnému ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle. Nebude-li tento právní úkon proveden nejpozději do konce prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, má se za to, že lhůta podle odstavce 4 nezačala běžet.

(6) Pokud nebude žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby nejpozději čtvrtý pracovní den přede dnem ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na přenášeném telefonním čísle, není zaručeno na tomto telefonním čísle nepřerušené poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

(7) Přejímající poskytovatel služby, opouštěný poskytovatel služby, přejímající operátor a opouštěný operátor vzájemně spolupracují na přenesení telefonního čísla tak, aby byly prokazatelně dodrženy organizační podmínky pro přenesení telefonního čísla stanovené tímto opatřením.

(8) Přejímající poskytovatel služby zodpovídá účastníkovi za přenesení telefonního čísla, včetně řádnosti a úplnosti poskytnutých informací.

(9) Podnikatelé uvedení v odstavci 7 odmítnou žádost o změnu poskytovatele služby nebo objednávku v případě, že:

a) nejsou splněny podmínky podle odstavce 5, pokud se nedohodnou jinak,

b) telefonní číslo je již obsaženo v jiné objednávce,

c) existují technické překážky bránící přenesení telefonního čísla,

d) na telefonní číslo se nevztahuje povinnost přenositelnosti podle zvláštního předpisu1).

(10) Přejímající operátor předá informaci o datu přenesení telefonního čísla do referenční databáze přenesených čísel jeden pracovní den přede dnem přenesení telefonního čísla a zajistí společně s opouštěným operátorem přenesení telefonního čísla. Od předání této informace do referenční databáze přenesených čísel již nelze požadovat zastavení přenesení telefonního čísla. Účastníkovi musí být jeho telefonní číslo aktivováno v síti přejímajícího operátora do jednoho pracovního dne od předání informace do referenční databáze přenesených čísel, přičemž přerušení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací v den přenesení nesmí být delší než šest hodin.

Článek 6

Využití přeneseného telefonního čísla

V případě ukončení poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací na telefonním čísle, které bylo přeneseno, vrátí poskytovatel služby v součinnosti s operátorem toto telefonní číslo prostřednictvím referenční databáze přenesených čísel operátorovi, který je držitelem oprávnění k využívání čísla, nebo operátorovi veřejné komunikační sítě, se kterým má držitel oprávnění k využívání čísla v daný okamžik uzavřenou smlouvu o umístění tohoto telefonního čísla v síti elektronických komunikací, a to do třiceti dnů ode dne ukončení jeho užívání.

Článek 5

Informace o přeneseném telefonním čísle ve veřejných mobilních komunikačních sítích dostupná účastníkovi

Poskytovatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací poskytované prostřednictvím veřejných mobilních komunikačních sítí umožní svým účastníkům získat bezplatnou informaci o přeneseném telefonním čísle ve veřejných mobilních komunikačních sítích dostatečnou ke zjištění ceny volání, a to nejméně těmito způsoby:

a) způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž tato informace musí být dostupná nepřetržitě,

b) prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS) zaslané účastníkovi jako odpověď na jeho dotaz učiněný prostřednictvím krátké textové zprávy (SMS),

c) automaticky aktivovaným hlasovým oznámením učiněným před sestavením spojení na volané telefonní číslo. Hlasové oznámení je poskytováno ve veřejných mobilních komunikačních sítích v případě volání na telefonní číslo, které je přeneseno ze sítě, kde volání vzniklo, do sítě jiné. Hlasové oznámení musí být učiněno v českém jazyce, popřípadě v dalším jazyce, a jeho celková délka nesmí přesáhnout šest sekund. Po skončení hlasového oznámení musí být poskytnuta účastníkovi lhůta o délce minimálně jedné sekundy tak, aby mohl přerušit volání ještě před okamžikem zahájení vlastního účtování volání. Hlasové oznámení musí být možné na přání účastníka jednoduchým způsobem vypnout. Tento způsob se nemusí použít, pokud se voláním na přenesené telefonní číslo cena nezvyšuje.

Zpět na navigaci

 

Všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9

Zpět na navigaci


Článek 2


(2) Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. f) zákona jsou následující:

a) pro účely tohoto všeobecného oprávnění se identifikátorem rozumí jedinečný alfanumerický kód, který musí spotřebitel sdělit poskytovateli služby elektronických komunikací, aby mohl uplatnit právo na změnu poskytovatele služby elektronických komunikací, změnu rozsahu služby elektronických komunikací nebo ukončení poskytování služby elektronických komunikací,

b) v případech, kdy je při poskytování služby elektronických komunikací podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona vytvářen nad rámec identifikačních údajů uvedených v účastnické smlouvě identifikátor podle písmene a), předá poskytovatel služby elektronických komunikací, u kterého bude poskytování této služby ukončeno nebo změněn její rozsah, tento identifikátor spotřebiteli, který s ním má uzavřenou smlouvu o poskytování služby elektronických komunikací, a to bezodkladně po jeho vytvoření nebo získání spolu s informací, pro které procesy, služby a jakým způsobem se identifikátor využívá (dále též „informace“),

c) poskytovatel služby elektronických komunikací předá identifikátor a informaci podle písmene b) spotřebiteli způsobem, který si účastník zvolil pro zaslání vyúčtování. V případě dohody spotřebitele a poskytovatele služby elektronických komunikací předá poskytovatel služby elektronických komunikací identifikátor a informaci spotřebiteli jiným způsobem, pokud tímto způsobem získá spotřebitel identifikátor a informaci rychleji. V případě jednoznačné identifikace spotřebitele při osobním jednání v provozovnách či jiných kontaktních místech poskytovatele služby předá poskytovatel služby elektronických komunikací spotřebiteli identifikátor a informaci bezodkladně, a to na místě v písemné formě,

d) při realizaci práva spotřebitele na změnu poskytovatele služby elektronických komunikací, změnu rozsahu služby elektronických komunikací nebo ukončení poskytování služby elektronických komunikací, nebude poskytovatel služeb vedle údajů obsažených ve smlouvě o poskytování dotčené služby nebo na zaslaných vyúčtováních za tuto službu požadovat od spotřebitele další identifikátory nad rámec identifikátorů podle písmene b).

Zpět na navigaci